Euroopan väestörakenne on muuttumassa. Ikääntyneiden määrän ennustetaan kasvavan huomattavasti lähitulevaisuudessa. Sosiaalisilla, väestörakenteellisilla ja kulttuurisilla ilmiöillä on suuri vaikutus eri maiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin, minkä vuoksi terveysalan koulutusta ja osaamista eurooppalaisessa kontekstissa tulisi uudistaa. Opiskelijoilla on oltava mahdollisuus kehittää osaamistaan ja hoitaa potilaita kokonaisvaltaisesti, huomioiden paitsi kliininen myös sosiaalinen ja kulttuurinen näkökulma. Ikääntyneiden potilaiden/asiakkaiden kulttuuritaustaan liittyvien tekijöiden, kuten erilaisten etnisten taustojen, sukupuoliroolien, kulttuuristen ominaisuuksien, arvojen, käytäntöjen, elämäntapojen ja uskonnollisten vakaumusten, huomioon ottaminen on ratkaisevan tärkeää opiskelijoiden ammatilliselle ja urakehitykselle sekä liikkuvuudelle Euroopan unionissa.

GNurseSIM-hankkeessa kehitettyjen simulaatioiden avulla eri maista ja kulttuuritaustoista tulevat opiskelijat voivat oppia sekä hoitotyön auttamismenetelmiä että kulttuurisensitiivistä hoitotyötä. Simulaatiot mahdollistavat sen, että opiskelijat pääsevät kokemaan todellisia monikulttuurisia tilanteita silloinkin, kun kansainvälinen liikkuvuus ei ole mahdollista, esimerkiksi koetun Covid-pandemian tai poliittisten konfliktien vuoksi.

Tässä hankkeessa on tuotettu useita simulaatioskenaarioita, joista on hyötyä gerontologisen hoitotyön opetuksessa. Simulaatio on tehokas opetusmenetelmä hoitotyön koulutuksessa opiskelijan kulttuurisen osaamisen kehittämisessä.

Simulaatio on tehokas opetusmenetelmä hoitotyön koulutuksessa opiskelijan kulttuurisen osaamisen kehittämisessä.

Tavoitteena on että sairaanhoitajaopiskelijat oppivat toteuttamaan kulttuurisensitiivistä gerontologista hoitotyötä huomioiden iäkkäiden ihmisten kulttuurisen moninaisuuden, kuten etnisyyden, kielen, sosioekonomisen aseman, uskonnon, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, maahanmuuttotaustan ja elämäntyylin. Hanke vahvistaa sairaanhoitajaopiskelijoiden kulttuurikompetenssia eli tietoja, taitoja ja minäpystyvyyden kokemusta sekä käsitystä eri kulttuurien yhtäläisyyksistä ja eroavaisuuksista.

SIMULAATIOSKENAARIOT

Suomi

Yhdistynyt kuningaskunta

Malta

Puola

Espanja