Obecnie Europa doświadcza zmian demograficznych, ponieważ populacje przemieszczają się znacznie częściej niż kiedykolwiek i w związku z tym przewiduje się, że w niedalekiej przyszłości liczba osób starszych drastycznie wzrośnie. Zjawiska społeczne, demograficzne i kulturowe mają ogromny wpływ na organizacje zdrowia w poszczególnych krajach, dlatego edukacja i kompetencje w zawodach medycznych powinny być dostosowane do kontekstu europejskiego. Zapewnienie osobom uczącym się możliwości opieki nad pacjentem nie tylko z perspektywy klinicznej, ale także społecznej i kulturowej z uwzględnieniem ich pochodzenia kulturowego rozumianego jako: różnorodne dziedzictwo etniczne, role płciowe, cechy kulturowe, wartości, tradycje, sposoby postępowania, styl życia i przekonania religijne ma kluczowe znaczenie przygotowaniu ich do realiów kariery zawodowej zwłaszcza w Unii Europejskiej, gdzie promuje się mobilność zarówno studentów, jak i specjalistów.

Z drugiej strony symulacje wysokiej wierności w opiece zdrowotnej (z ang. High Fidelity Healthcare Simulation) to skuteczne narzędzie stosowane w edukacji pielęgniarskiej, które pozwala uczniom z różnych krajów i kultur opanować zasady zarówno opieki pielęgniarskiej (w tym opieki kulturowo kompetentnej), jak i wszelkich niezbędnych umiejętności. Ten rodzaj symulacji pozwala uczniom na kontakt z inną rzeczywistością kulturową, gdy mobilność nie jest ani zalecana, ani zakazana. Symulacja ta może przyczynić się do przezwyciężenia potencjalnych ograniczeń mobilności oraz izolacji takich jak te, które pojawiły się niedawno w wyniku pandemii Coronavirusa, czy też konfliktów politycznyc.

Zgodnie z tym przedstawiamy liczne scenariusze symulacji o wysokiej wierności, które mogą przynieść korzyści programom symulacji opieki pielęgniarskiej w geriatrii (z ang. Geriatric Nursing Care Simulation) poprzez zapewnienie dodatkowych szkoleń realizujących rzeczywiste scenariusze z różnych kultur w kontrolowanych i nie zagrażających środowisku naturalnemu warunkach z uwagi na wysoką wierność tychże symulacji.

Głównym założeniem Partnerstwa Projektowego GNurseSim (z ang. GNurseSim Project Partnership) jest to, że dzięki wykorzystaniu symulacji opieki zdrowotnej w kształceniu i szkoleniu w zakresie kompetencji kulturowych, dowody badawcze są niezwykle jasne, ponieważ istnieje potencjał stosowania symulacji pacjenta o wysokiej wierności jako skutecznej strategii nauczania w treningu kompetencji kulturowych.

W tym oto zakresie studenci pielęgniarstwa mają za zadanie zapewnić opiekę specyficzną dla danej kultury w bieżących sytuacjach doświadczanych przez populację osób starszych pod względem opieki zdrowotnej reprezentującej różnorodność etniczną, językową, status społeczno-ekonomiczny, religię, płeć, orientację seksualną, historię imigracji i styl życia, a także często brak pewności siebie (poczucia własnej skuteczności) w swojej wiedzy, umiejętnościach i zdolnościach. Dotyczy to również dostrzegania podobieństw i różnic między środowiskami kulturowymi.